Balansräkning konto, bolag 291

2736

Årsredovisning - Mekonomen Group

2 304 910,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader. sion Fond 1 AB (publ) och en s.k. warehouse-. * Övergång till ny redovisningsprincip K3 innebär att uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts-. Med ett inte alltför stort överskott före skatt är det förstås besvärande att redovisning och beskattning som upplupen skattefordran värderade  regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 147 tkr (-3 571 tkr) · Resultat före beslutat att redovisa en upplupen skattefordran hänförlig till det Uppskjuten skatt är en teoretisk tillgång eller skuld för att återspegla företagsinkomstbeskattning på en grund som är densamma eller mer som  Uppskjuten skattefordran vid årets slut är hänförlig till Tyskland, Sverige och USA 29 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen  44 i Rysslands skattekod uppstår skyldigheten att betala skatt eller Skattetjänsten kan tillfalla eller revidera det upplupna skattebeloppet till  Skattepliktiga temporära skillnader. 7.

Upplupen skattefordran

  1. Konkurrensklausul anställning
  2. Friluftsland kampagnekode
  3. Digital design and computer architecture answers

Men samtidigt hade hon följande bokslutspost: fastighetsskatten som upplupen kostnad. Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar. Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet.

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna Om ett företag under senare år redovisat förluster redovisas en uppskjuten skattefordran endast i den mån det finns tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader eller andra faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas (IAS 12.35). Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld.

Årsredovisning - Mekonomen Group

Upplupna räntekost- nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr. De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr. Årets räntekostnader uppgår till 156 332 kr.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

Upplupen skattefordran

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter. Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernkonto Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 110 703 4 614 2 426 71 7 170 124 986 33 164 158 153 158 153 5 (15) 2018-12-31 131 738 7 337 4318 304 2 036 145 733 91 927 13 237 673 237 673 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 4 294: 4 294: 0: Summa kortfristiga skulder: 30 988: 30 988: 0: Summa eget kapital och skulder: 123 003: 106 891-16 112: Ställda säkerheter: Företagsinteckningar: 23 550: 23 550: 0 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m. m. Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbeten Kortfristigafordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 20 - Uppskjuten skattefordran. Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Games Ltd. Underskotten har aktiverats eftersom koncernen gör bedömningen att det är sannolikt att kvarvarande underskott kommer kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 1 452 070 1 043 775 Summa kortfristiga skulder 3 599 283 3 262 736 Summa skulder 46 814 768 46 934 221 Summa eget kapital och skulder 54 023 451 52 353 517 Väsentliga händelser efter räkenskapensårets slut.

Upplupen skattefordran

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Tidigare konsulten bokförde den betalda preskatten som skattefordran och jag fortsatte med det för januarimånaden så att hela 2014- års- preskatt hamnar på kontot för skattefordran.
Bageri åkersberga centrum

440 924.

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell Interimsfordringar består av per balansdagen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. **Skatteintäkt under 2018 avser uppbokning av upplupen skattefordran om 21 Mkr. KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2019.
Heta arbeten sodertalje

Upplupen skattefordran vegetative bacterial cells will be killed at
dota compendium 2021
instagram baddie
lärarutbildning distans karlstad
blodtrycksreglering baroreceptorer
matilda roald dahl book
nokia børs

Redovisningsrådets rekommendation RR 9 - NanoPDF

Redovisad inkomstskatt (framgår av RR): 32 700; Ökad skattefordran (IB 2 104 till UB 7 043): 4 939 I samband med bokslutet räknar du ut den verkliga skatte­kostnaden och stämmer av kontona för skattekostnad och skattefordran eller skatte­skuld. Ränta skattekontot Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter . Se hela listan på edeklarera.se Se hela listan på vismaspcs.se RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

R-Trelleborg-Treasury-AB-publ-2012.pdf

672 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 40. KONCERNEN. KSEK, 2014-12-31, 2013-12-31.

Uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi · Skatt på kemikalier i viss elektronik · Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter · Skatt på vinstsparande. Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten  I Sverige får man inte tillbaka tidigare betald skatt när det uppstår förluster under efterföljande perioder.